logo

Regulamin

 1. Regulamin Usług Płatnych
  1. Definicje
   1. Użyte w Regulaminie Usług Płatnych pojęcia oznaczają:
    1. Właściciel Serwisu – ZIF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą: ul. Królowej Jadwigi 86, 30-212 Kraków, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000598310, NIP: 6772397992, REGON 363593071
    2. Serwis Usług Płatnych - Sekcja strony internetowej pod adresem http://www.estylizacja.pl wraz z wszystkimi podstronami i podkatalogami, w ramach której organizowane są Transakcje oraz świadczone inne usługi związane z Transakcjami, utrzymywane przez Właściciela Serwisu.
    3. Transakcje - procedury zawierania umów o świadczenie Usług określonych w Regulaminie.
    4. Urządzenia Mobilne - mobilne urządzenia Użytkownika, w szczególności telefony komórkowe, smartphony lub tablety.
    5. Użytkownik Usług Płatnych (Użytkownik) - pełnoletnia osoba fizyczna, która dokonała zamówienia Usług Płatnych.
    6. Usługa Płatna – odpłatna usługa świadczona za pośrednictwem Serwisu Usług Płatnych, która może być przedmiotem Transakcji, która obejmuje m. in.:
     1. usługi doradztwa w kwestiach mody,
     2. indywidualnie dobierane stylizacje dla Użytkownika,
     3. usługi pomocnicze dla Użytkownika ułatwiające korzystanie z jego funkcjonalności, w szczególności:
      1. działalność marketingową, w tym udostępnianie banerów reklamowych Serwisu,
      2. udostępnianie newslettera,
    7. Ankieta - zestaw pytań udostępnianych przez Właściciela Serwisu, na które musi odpowiedzieć Użytkownik w celu umożliwienia świadczenia mu Usług Płatnych.
    8. Wartość nominalna Usług Płatnych - wartość Usługi Płatnej sprzedawanej poza abonamentem w cenach nieuwzględniających promocji, rabatów, udostępniana na Serwisie Usług Płatnych.
    9. Partner Rozliczeniowy- PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP 7792308495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399.
   2. Postanowienia ogólne
    1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych przez Właściciela Serwisu za pośrednictwem Serwisu.
    2. Użytkownikiem Usług Płatnych może być jedynie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zaakceptowała w całości treść niniejszego Regulaminu.
    3. Wszelkie materiały udostępniane Użytkownikom Usług Płatnych w ramach poszczególnych Usług Płatnych stanowią własność Właściciela Serwisu i są objęte ochroną, która wynika z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Dokonanie Transakcji nie stanowi zawarcia, ani nie jest podstawą do roszczenia o zawarcie umowy o przeniesieniu na Użytkownika Usług Płatnych wyżej wymienionych majątkowych praw autorskich zarówno w części, jak i całości.
    4. Właściciel Serwisu zastrzega, iż w przypadku prowadzenia prac konserwacyjnych bądź wystąpienia problemów w transmisji danych dostęp do Serwisu Usług Płatnych może być ograniczony, a nawet niemożliwy. Właściciel Serwisu oświadcza, iż w przypadku wystąpienia w/w problemów dołoży wszelkich starań, aby ograniczenia były jak najrzadsze oraz jak najkrótsze.
    5. Właściciel Serwisu przechowuje zawierane Umowy, a dalsze szczegóły dotyczące Transakcji są przesyłane do Użytkownika Usług Płatnych pocztą elektroniczną. Niniejszy Regulamin jest bezpłatny, ogólnodostępny i można go pobrać w dowolnej chwili.
    6. Szczegółowe informacje dotyczące ostatnich zamówień Użytkownika Usług Płatnych dostępne są w panelu Użytkownika Usług Płatnych.
   3. Zamówienia, realizacja zamówień
    1. Przed dokonaniem zamówienia Usług Płatnych należy uważnie zapoznać się z treścią Regulaminu. Składając zamówienie Usług Płatnych, akceptujesz niniejszy Regulamin, a zawarte w nim postanowienia stają się dla Ciebie wiążące.
    2. W trakcie składania zamówienia Usług Płatnych, Użytkownik zobowiązany jest do podania:
     1. imienia i nazwiska
     2. płci
     3. adresu e-mail
     4. wieku
    3. Obowiązkiem Użytkownika jest zapewnienie poprawności wprowadzanych danych.
    4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Portal nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Użytkownika, w szczególności w podawanym przez niego adresie do wysyłki lub numerze kontaktowym.
    5. W celu skorzystania z Usług Płatnych Serwisu Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia Ankiety udostępnionej mu przez Właściciela Serwisu.
    6. Właściciel Serwisu ma prawo do odmowy świadczenia Usług Płatnych bez podania przyczyny, o ile poinformuje o tym Użytkownika w terminie 7 dni od dnia przekazania Ankiety Właścicielowi Serwisu.
    7. Odmowa świadczenia Usług Płatnych następuje w formie wiadomości elektronicznej udostępnionej Użytkownikowi.
    8. W razie gdyby Użytkownik dokonał zapłaty w przypadku wskazanym w ust. 3, środki te są mu niezwłocznie zwracane.
    9. Praca nad Usługą Płatną zostanie rozpoczęta po wypełnieniu Ankiety przez Użytkownika.
    10. Usługa Płatna każdorazowo jest przygotowywana przez specjalistów w swojej dziedzinie.
    11. Indywidualnie przygotowana przez ekspertów Usługa Płatna będzie dostępna dla Użytkownika w terminie 7 dni roboczych od prawidłowego wypełnienia Ankiety.
    12. Usługa Płatna będzie udostępniona Użytkownikowi jedynie po zaksięgowaniu płatności za tę Usługę Płatną.
    13. Użytkownik, po złożeniu formularza zamówieniowego, posiada możliwość kontaktu ze specjalistą oddelegowanym przez Właściciela Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
    14. Wszystkie ceny podane w Serwisie są wyrażone w złotych polskich, są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
    15. Transakcji można dokonywać 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym w Serwisie.
    16. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych usług do sprzedaży, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszają praw osób, które zawarły umowę dot. usług oferowanych przez Serwis przed dokonaniem w/w zmian.
    17. Ostateczna cena Usługi Płatnej jest potwierdzana Użytkownikowi na końcowym ekranie zamówienia podczas przeprowadzania Transakcji.
    18. Umowa pomiędzy Użytkownikiem Usługi Płatnej a Właścicielem Serwisu zostaje zawarta niezwłocznie po wyborze Usługi bądź Usług Płatnych oraz naciśnięciu przycisku ‘PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI’. Zawarcie umowy zostaje niezwłocznie potwierdzone przesłaniem na adres poczty elektronicznej który podał w formularzu Użytkownika Usługi Płatnej stosownego potwierdzenia.
    19. Potwierdzeniem otrzymania przez Właściciela Serwisu danego zamówienia Użytkownika będzie wiadomość elektroniczna przesłana na adres podany w formularzu zamówienia, potwierdzającym rodzaj Usługi Płatnej, status uiszczanej zapłaty oraz datę wykonania Usługi Płatnej.
    20. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymanie potwierdzenia złożenia zamówienia drogą elektroniczną.
    21. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację płatności jest PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399.
    22. Usługi Płatne dostarczone są adres mailowy Użytkownika z linkiem udostępniającym produkt.
    23. Usługa Płatna jest dostępna pod linkiem udostępniającym przez okres 30 dni od dnia udostępnienia linku. Po upływie tego terminu link udostępniający wygasa.
    24. Użytkownik jest uprawniony do pobrania Usługi Płatnej w formie pliku o formacie PDF
   4. Rozwiązanie Umowy
    1. Właściciel Serwisu jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w razie naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika Usług Płatnych. W takim przypadku Użytkownikowi Usług Płatnych nie przysługuje zwrot środków od części Umowy już wykonanej przez Właściciela Serwisu.
    2. W razie nie uczynienia przez Użytkownika Usług Płatnych zadość obowiązkom informacyjnym Usług Płatnych (w tym wypełnienia i przesłania prawidłowo wypełnionej Ankiety do Właściciela Serwisu) nie przysługuje zwrot środków pieniężnych przekazanych Właścicielowi Serwisu w wykonaniu zawartej Umowy.
    3. Użytkownik Usług Płatnych został poinformowany, że jest możliwe udostępnienie Usług Płatnych przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od Umowy zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
    4. Udostępnienie Usług Płatnych poprzez umożliwienie zapoznania się z treściami cyfrowymi przez Użytkownika jest równoznaczne z wykonaniem Umowy przez Administratora Usług Płatnych.
    5. Użytkownik wykorzystując dostęp do Usług Płatnych przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od Umowy robi to na swoje życzenie.
    6. Administrator Usług Płatnych wskazuje, że w przypadku wskazanym w pkt. 5 Użytkownik traci możliwość odstąpienia od Umowy jako konsument zgodnie z art. 38 pkt 1) i pkt 13) ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
   5. Płatności
    1. Właściciel Serwisu nie dolicza żadnych dodatkowych opłat do ceny Usługi Płatnej udostępnionej w Serwisie. Kwota ta obejmuje wszelkie czynności po stronie Właściciela Serwisu koniecznych do udostępnienia Użytkownikowi Usług Płatnych wybranej Usługi Płatnej.
    2. W celu otrzymania faktury za usługę świadczoną przez Właściciela Serwisu na rzecz Użytkownika Usług Płatnych, Użytkownik Usług Płatnych powinien w terminie 14 (czternastu) dni od zawarcia umowy poinformować jednym z wybranych przez Użytkownika Usług Płatnych kanałem kontaktowym Właściciela Serwisu o chęci jej uzyskania. Do poprawnego przygotowania faktury Użytkownik Usług Płatnych musi udostępnić Właścicielowi Serwisu niezbędne dane do wystawienia faktury.
    3. Za zamówione usługi mogą Państwo zapłacić za pośrednictwem serwisu PayU.
    4. W przypadku braku potwierdzenia płatności PayU w systemie Właściciela Serwisu, Sprzedawca wstrzymuje się z wykonaniem Usługi Płatnej.
    5. W sytuacji wskazanej w ust. 4 termin wskazany w pkt.3 ust. 11 ulega stosownemu przedłużeniu do czasu uzyskania potwierdzenia płatności PayU.
   6. Reklamacje Usług Płatnych
    1. Reklamacje, w związku, ze złożeniem których Użytkownik żąda zwrotu części lub całości zapłaty za Usługi Płatne muszą być składane na adres: kontakt@estylizacja.pl
    2. Reklamacje należy składać w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
    3. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika składającego reklamację oraz zawierać zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jej uzasadnieniem.
    4. W terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji zostanie ona rozpatrzona, a zgłaszający ją Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez Właściciela Serwisu stanowisku, za pośrednictwem wiadomości elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z Usługami Płatnymi.
    5. W przypadku gdy nieprawidłowości w przebiegu Transakcji występują po stronie realizatora płatności PayU, termin rozpatrzenia złożonej reklamacji zostanie przedłużony o stosowny czas wynikający z załącznika nr 2 do regulaminu świadczenia usług płatniczych dostępnego na stronie realizatora płatności PayU https://www.payu.pl/regulamin-swiadczenia-uslug-platniczych.
    6. W takiej sytuacji Użytkownik Usług Płatnych zostanie niezwłocznie poinformowany o domniemanym powodzie problemu z przebiegiem Transakcji.
    7. Postanowienia ust. 1-6 powyżej stanowią tryb postępowania reklamacyjnego w rozumieniu art. 8 ust. 3 pkt 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
   7. Polityka prywatności, dane osobowe oraz Newsletter
    1. Właściciel Serwisu jest administratorem w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
    2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przepływu danych w związku ze świadczeniem usług w Serwisie, Właściciel Serwisu podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa mogącego wystąpić w świadczeniu tych usług.
    3. Właściciel Serwisu przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:
     1. nazwisko i imiona użytkowników,
     2. adresy elektroniczne użytkowników.
    4. W celu realizacji usług za pośrednictwem Serwisu, Właściciel Serwisu może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
    5. W związku z płatnością za Usługi Płatne, Właściciel Serwisu przekazuje także PayU dane osobowe Użytkowników i zezwala na ich wykorzystywanie przez PayU w celu obsługi realizacji płatności dokonywanych z udziałem Użytkowników w ramach Serwisu, a także w celu wypełnienia przez PayU obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i związanych z obsługą ww. płatności. Przekazanie danych osobowych Użytkowników spółce PayU dotyczy danych niezbędnych do realizacji celów opisanych powyżej i obejmuje w szczególności: imię i nazwisko, adres Użytkownika, adres e-mail. W odniesieniu do przekazanych danych osobowych PayU staje się ich administratorem.
    6. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej za pośrednictwem Serwisu, Właściciel Serwisu może przetwarzać tylko te spośród danych osobowych, które są:
     1. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
     2. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowania i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą usługobiorcy,
     3. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, czyli korzystania niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami.
    7. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Serwis, Właściciela Serwisu oraz PayU dla potrzeb realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych oraz wyraża zgodę na przesyłanie ofert handlowych.
    8. Właściciel Serwisu jest zobowiązany do poinformowania Użytkowników o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, zakresie i zamierzonym terminie powierzenia, jeżeli dojdzie do zawarcia przez Właściciela Serwisu umowy o powierzenie do przetwarzania danych osobowych Użytkowników.
    9. Podanie danych jest dobrowolne oraz użytkownik ma prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Usługa Newsletter udostępniona jest przez Właściciela Serwisu.
    10. W ramach usługi Newsletter na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, Administrator Serwisu może przesyłać wiadomości elektroniczne.
    11. Wraz z rejestracją, Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach, promocjach, innych wydarzeniach, akcjach promocyjnych i tym podobnych, organizowanych przez Właściciela Serwisu i/lub inne podmioty bezpośrednio powiązane z estylizacja.pl. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia na stronie internetowej Serwisu informacji o dokonanych zmianach. W takiej sytuacji zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.
    12. Użytkownik Serwisu ma prawo korzystać z Usługi Newsletter za darmo.
    13. Każdy Newsletter zawiera:
     1. Informacje o jego Nadawcy
     2. Informacje o tematyce Newslettera (pole “Temat”)
     3. Informacje o sposobie rezygnacji bądź zmianie preferencji usługi Newsletter (link do odpowiednich ustawień usługi Newsletter w Serwisie)
    14. Usługa Newsletter jest integralną częścią systemu motywacji w każdej z Usług Płatnych.
    15. W celu pełnego korzystania z Usługi Płatnej, Użytkownik Usług Płatnych wykupując Abonament Usługi Płatnej może wyrazić zgodę na wpisanie swojego adresu poczty elektronicznej na listę mailingową usługi Newsletter.
    16. Zmiany adresu poczty elektronicznej w usłudze Newsletter lub preferencji otrzymywania korespondencji elektronicznej za pośrednictwem usługi Newsletter Użytkownik oraz Użytkownik Usługi Płatnej może dokonać bezpośrednio w Serwisie.
    17. Usunięcie adresu poczty elektronicznej z listy mailingowej usługi Newsletter następuje po kliknięciu w link dezaktywujący znajdujący się w stopce każdego maila usługi Newsletter.
   8. Pliki Cookies
    1. Serwis wykorzystuje pliki cookies („ciasteczka”). Są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane witryny internetowe i pobierane na urządzeniu użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła.
    2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
     1. personalizacji wyświetlanych informacji oraz optymalizacji korzystania ze strony przez Użytkownika;
     2. zbierania statystyk na temat sposobów korzystania z Serwisu przez Użytkowników, badania ich upodobań i tym samym ulepszać zawartość i strukturę Serwisu
     3. utrzymania ciągłości sesji Użytkownika po zalogowaniu przy przechodzeniu na podstrony
     4. dostarczenia, dopasowania treści, jak i również ograniczania niektórych reklam na stronie
    3. Pliki cookies wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Usługodawcą reklamodawców i partnerów.
    4. Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem plików cookies są obsługiwane przez oprogramowania służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowe). Większość przeglądarek ma domyślne ustawienia pozwalające na przyjmowanie i przechowywanie plików cookies.
    5. Każdy Użytkownik ma możliwość zmienić ustawienia dotyczące plików cookies we własnej przeglądarce. Wyłączenie obsługi plików cookies może spowodować pewne utrudnienia w działaniu niektórych funkcji Serwisu.
    6. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 rok oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002, Serwis zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych, badania rynku oraz zachowań Użytkowników, tak, by móc polepszyć jakość świadczonej Usługi.
    7. Serwis zastrzega sobie również prawo do wysyłania na adres poczty elektronicznej treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej pochodzących od Administratora lub jego partnerów.
    8. Serwis dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych osobowych i jednocześnie umożliwia Użytkownikom prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania ich aktualizacji i usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
   9. Postanowienia końcowe
    1. Właścicielowi Serwisu przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia Usługi w Serwisie w stosunku do wszystkich lub niektórych Kont Użytkowników w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.
    2. Właściciel Serwisu ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, w szczególności zamieszczenia Treści o charakterze niedozwolonym, czyli sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu.
    3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Właścicielem Serwisu a Użytkownikiem, który jest Konsumentem, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
    4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
    5. Właściciel Serwisu zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.
    6. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.
    7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Właścicielem Serwisu a Użytkownikiem, który jest Konsumentem, zostają poddane sądom właściwym.

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Pouczenie o odstąpieniu od umowy w przypadku usług

  Wyłącznie Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje 14-dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Prawo odstąpienia od umowy

  Mają Państwo prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usług Płatnych w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas ZIF sp. z o.o. sp. k., REGON: 363593071, NIP: 6772397992, z siedzibą w Krakowie 30-212, ul. Królowej Jadwigi 86

  Email: kontakt@estylizacja.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług Płatnych, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 3. Skutki odstąpienia od umowy

  W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie Usług Płatnych zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia Usług Płatnych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę odpowiadającą nominalnej wartości (w cenie za świadczenie bez uwzględnienia cen promocyjnych, rabatowych, sprzedawanej poza abonamentem) zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy o świadczenie Usług Płatnych. Prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług Płatnych przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: Świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług Płatnych.

  Sprawy można zgłaszać również do Online Dispute Resolution.

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku zamiaru odstąpienia od umowy):

  - Adresat: ZIF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą: ul. Królowej Jadwigi 86, 30-212 Kraków, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000598310, NIP: 6772397992, REGON 363593071 Adres e-mail: kontakt@estylizacja.pl

  – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług Płatnych

  – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) – Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

  – Adres konsumenta(-ów)

  – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

  – Data

  (*) Niepotrzebne skreślić.